Dorpshuis De Veenkluit

Nieuwbouw

Voortgang vervangende nieuwbouw / huisvesting dorpshuis

Voortgang vervangende nieuwbouw / huisvesting dorpshuis

In het eerste half jaar van 2017 zijn door BTOM een aantal planstudies besproken met de omwonenden. Na aanpassingen zijn we gekomen tot een laatse studie, waarin alle aandachtpunten en adviezen van de bewoners meegenomen en verwerkt zijn. Het heeft geleid tot een beter en logischer plan, afgestemd op de locatie en omgeving.


De vervolgprocedure is dat de gemeente dit plan voor akkoord voorlegt aan het college van B&W. Na akkoord zal gestart worden met de uitvoering van het plan, te beginnen met de bestemmingsprocedure. Gedurende deze procedure zijn er vanzelfsprekend momenten waarop bewoners het plan kunnen inzien en inspraak kunnen geven.

 

Het bestuur van De Veenkluit ziet verdere planuitwerking met vertrouwen tegemoet

 

Nieuwbouw, verbouw of nog even geduld?

Toen De Veenkluit bijna 40 jaar geleden gebouwd werd, voldeed het aan de toen aanwezige behoeften van de gebruikers.

Het dorpshuis voldoet heden ten dage niet meer aan het comfort en flexibiliteit die in het huidig gebruik wenselijk is. Het is daarom dringend gewenst maatregelen te treffen om te zorgen dat ons dorpshuis weer het bruisende centrum binnen de kernen wordt!

 

De eerste aandacht gaat uit naar het goed onderhouden van de bestaande accomodatie. We zijn blij daar nog steeds een club "klussers" voor te hebben, die geregeld de handen uit de mouwen steken.

 

Er zijn in 2007 / 2008 prestigeuze plannen geweest voor nieuwbouw van een Dorpshuis met brede school. Deze plannen zijn nu door de tijd achterhaald en door het bestuur is in 2013 een kleinschaliger plan voorgelegd aan de gemeente Stichtse Vecht. Echter de gemeente heeft helaas negatief gereageerd op ons verzoek van een financiele bijdrage voor deze kleinschalige aanpak. Zonder deze financiele bijdrage van de gemeente lukt het ons echt niet om de plannen rond te krijgen.